NFOŚiGW instytucją wdrażającą PO „Infrastuktura i Środowisko” na lata 2014-2020

fot. NFOŚiGW, logo
fot. NFOŚiGW, logo

Zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 18.12.2014 roku pomiędzy NFOŚiGW a Ministrem Gospodarki, to Narodowy Fundusz otrzyma funkcję instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w pierwszej osi priorytetowej – zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

Ministerstwo Gospodarki powierzyło Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej  zadanie wdrożenia działań, w ramach których sektor energetyki  otrzyma dofinansowania w formie bezzwrotnej. Należą do nich:

poddziałanie 1.3.1Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych„,

działanie  1.5  „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu„,

działanie 1.6Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe„.

Rolą NFOŚiGW będzie organizacja konkursowych naborów wniosków, selekcja otrzymanych projektów, zawieranie umów o dofinansowanie oraz monitorowanie realizowanych projektów.

Funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE” będzie pełnił Instytut Nafty i Gazu. Działanie 1.4 „Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia” poprowadzi Ministerstwo Gospodarki. WFOŚiGW w Katowicach wdroży działanie 1.7, czyli „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej„.

Budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 27,41 mld euro. Na inwestycje z sektora energetycznego Fundusz Spójności Europejskiej i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczy 2,85 mld euro.

Według szefa resortu środowiska w ciągu najbliższego miesiąca powinno nastąpić podpisanie umów, które otworzą drogę do organizacji pierwszych konkursów o pozyskanie unijnego dofinansowania na poziomie centralnym. Ich celem będzie wsparcie projektów energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej.

źródło: NFOŚiGW/gramwzielone